Sunday, November 21, 2010

Quotes by Vi. Sa. Khandekar

Quotes by Vi. Sa. Khandekar


1.   “jaahIratabaajaI hI kilayaugaataIla paasaYTavaI klaa Aaho Asao mhNataata. paNa Aajakala isanaomaapaasaUna saaihtyaapaya-Mta sava-~a dRYTI foklaI tar yaa paasaYT klaaMta jaahIrataIcaaca naMbar hTkUna paihlaa laagaola.”Author : – Vi. Sa. Khandekar
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments:

+1

You Tube