Saturday, April 16, 2011

Books by NA. SI. PHADKE


naa. saI. fDko  yaaMcao saaihtya,

·       Allaah hao Akbar
·       kulaabyaacaI daMDI
·       jaadugaar
·       daOlata
·       ATkopaar
·       inarMjana
·       klaMkSaaoBaa
·       {war
·       AaSaa
·       kaiSmarI gaulaaba
·       pa`vaasaI
·       samarBaumaI
·       {nmaad
·       gaupta pa`ayaiScata
·       [Md`QanauYya
·       pa`ita&aa
·       vaadL
·       SaakuMtala
·       AKaorcao baMQa
·       basa naMbar baara
·       jaIvana saMgaIta
·       maaJaa Qama-
·       JaMJaavaata
·       AMjalaI
·       Jaolama
·       pataMga
·       hsau AaiNa Aasau
·       {jaaDlao!  paNa sauya- kuzo Aaho?
·       BartaIcaI laaT
·       KaoLNaI
·       isataara maMJaIla
·       sairtaa saagar
·       hak
·       sauYamaa
·       caahUla
·       iSakar
·       [Saara
·       {d\yaacaI baata
·       Saaonana
·       {smaana
·       taufana
·       BararI
·       jaKama
·       vaoDo vaaro
·       jahr
·       r}tausaMhar
·       Baaovara
·       Qaaoka
·       inamaa-lya
·       kuhu! kuhu!
·       kqapautalaI
·       hI ka klpad`umaacaI fLo?
·       i~avaoNaI
·       svapnaaMcao saotaU
·       AmaRtaataohI paOjaasaI ijaMko!
·       caaMdnaI
·       taI kSaI? tau kSaI?
·       ek  haotaa yauvaraja
·       baasarI
·       mana Sauw tauJao
·       tarMga
·       gaIta jaunao saUr navao
·       gaganaI {gavalaa saayaMtaara
·       paur]Yajanmaa, hI tauJaI khaNaI
·       iktaI javaL, iktaI dUr
·       caMd`avarcao daga
·       raho manaata ijapsaI
·       maaJaa bakuL, maaJaa pa`aNa
·       AsaahI ek  i~akaona
·       hIra jaao BaMgalaa
·       lagnagaazI paDtaata svagaa-ta
·       baajaIrava
·       jaugaar
·       homaa BaupaaLI
·       maaJyaa saaihtyavaasaataIla smaRtaI
·       laGaukqaa laoKana maM~a AaiNa taM~a
·       laaokmaanya iTLk
·       baavanakSaI
·       pa`itaBaa ivalaasa
·       {sanaI imaza[-
·       pa`itaBaa saQana
·       gaujagaaoYTI
·       lahrI
·       inabaMQa saugaMQa
·       eosaI AXaro risako
·       smaRita AaiNa saMcaar
·       camaolaIcao fula
·       kaoMDmaara
·       marazI laGauinabaMQaacaa janak  kaoNa?
·       maI AaiNa maaJyaa kadMba%yaa
·       naaT\yaacaya- KaaDIlakr
·       KaaDIlakraMcyaa naaT\yakRtaI
·       {paaSaI pa`oma
·       {sanavaarI
·       iSadaora
·       maaJao jaIvana ek  kadMbarI
Books in ENGLISH
·       Sex Problem in India
·       Psychology
·       Social Psychology
·       Elements of Ethics
·       History of Philosophy
·       Manual of Logic
·       Birth Control
·       Leaves in The August Wind
·       Birth Pangs of New Kashmir
·       Sun-beams and Shadows
·       India Vs. Commonwealth Tests
·       India Vs. M.C.C. Tests
·       Whirlwind
·       Where Angels Sell Eggs
·       Freedom Comes to KashmirNo comments:

+1

You Tube