Thursday, December 09, 2010

Quotes by DnyaneshwarQuotes by “Dnyaneshwar”


1.      “maaJaa ma%hazacaI baaola kaOtauko | pair AmaRtaataoMhI paOjaa ijaMko |
eosaI AXaro risako | maoLivana |”

2.     “AataaM ivaSvaatmako dovao | yaoNao vaagya&aoM taaoYaavaoM
taaoYaaonaI maja d\yaavao | pasaayadana ho |
jao KaLaMcaI vyaMkTI saaMDao | tayaaM satkmaI- rita vaaZao
BaUtaa parsparo jaDao | maO~a jaIvaaMcao |
duirtaaMcao itaimar jaavaao | ivaSva svaQamao-saUyao- paahao
jaao jaoM vaaMiCla taao tao laahao | pa`aiNajaata |
vaYa-ta sakL maMgaLI | [-SvarinaYzaMcaI maaMidyaaLI
Anavarta BaUtaLI | BaoTao tayaaM BaUtaaM |
calaa klpatar]Mcao Aarva | caotanaa icaMtaamaNaIMcao gaava
baaolatao jao ANa-va | paIyaUYaacao |
caMd`mao jao AlaaMCna | maataM-MD jao taapahIna
tao savaa-MhI sada sajjana | saaoyaro haotau |
kIMbahunaa sava-sauKaIM | paUNa- haovaaonaI itahI laaokIM
Baija jaao AaidpaurYaI | AKaMDIta ||”
Author : Dnyaneshwar
No comments:

+1

You Tube