Thursday, December 02, 2010

Quotes from Book: "VISHAKHA"


VISHAKHA


1.      “Qyaoya, pa`oma, AaSaa yaaMcaI, haotasao ka kQaI paUtaI-
vaoDyaaparI paUjataao yaa, AamhI BaMgaNaaryaa maUtaI- !”

2.     “AaiNa Aaja mana       SaMikta ho hao[-
Aahosa kI naahI         maULata taU
iBatyaa Baavanaolaa         SaaoQaayaasaI QaIr
paaYaaNaasa qaaor           maIca kolao
duba-lataa maaJaI           dDvaayaa gaolaao
AiQak jaahlaao          duba-la maI.
TakUinayaa Sas~a          saaoDUinayaa rNa
vaacavaayaa pa`aNa yaoqao Aalaao.
BaIr}taota maaJyaa          tauJao saMgaaopana
maIca kolao mana            rMjavaayaa
partataao Aataa            rNaata maaGaara
SaUraMnaa inavaara           samarata.
maaJyaa jaIvanaacaa       maIca iSalaodar
vyaqa- ha paukar           tauJyaa darI.
Aahosa kI naahI         Aaja nasao icaMtaa
daohImaQao Aataa           Baod nauro !”Author : – KUSUMAGRAJ
Book : - VISHAKHA

No comments:

+1

You Tube