Sunday, December 12, 2010

Quotes by Sant Eknath

Quotes by “SANT EKNATH”


1.      “dar {GaD, bayaa dar {GaD |
AlaXyapaurBavaanaI, dar {GaD bayaa |
maahUrlaXmaI, dar {GaD bayaa |
tauLjaapaUrlaXmaI, dar {GaD bayaa |
taolaMgaNalaXmaI, dar {GaD bayaa |
knnaDlaXmaI, dar {GaD bayaa |
paataaLlaXmaI, dar {GaD bayaa |
AYTBaujaalaXmaI, dar {GaD bayaa |
paMZrpaUrinavaasaInaI, dar {GaD bayaa |
namaao inagau-Na inarakar | mauL Aaidmaayaa taUM saakar
Gao{ina dha Avataar | kirsaI duYTaMcaa saMhar
dar {GaD, bayaa dar {GaD
dOtyakuLI ihrNyakSyapau janmalaa | taoNao tauJaa Ba@ta gaaMijalaa
tao na paahavaoM taujalaa | tvaaM {ga`r]pa QairlaoM
taovha k`aoQao staMBa faoDUna | narisaMhr]pa Qar]na
dOtyaasaI vaQaUna | pa`lhad idvaTa riXalaa
bayaa dar {GaD | dar {GaD
isataoicana kOvaaro | ravaNa maairlaa sapairvaaroM
Azra padma\ vaanaroM | gaaoMQaL maaMiDlaa laMkosaI
saagar baaMQaaoinayaa iSaLIM | kirsaI laMkocaI haoLI
ravaNa kuMBakNa- GaosaI baLI | KaoLsaI iSaraMcaI caoMDUfLI
bayaa dar {GaD | dar {GaD
klaIcaa pa`qama carNa | dOvataoM rahIlaI lapaUna
taIqao- saaMiDlao mihmaana | Azra vaNa- ek Jaalao
mlaoMCo gaaMijalao dovaBa@taa | maihmaa {cCoidlaa sava-qaa
na calao japatapa tatvataa | ekr}pa sava- Jaalao
bayaa dar {GaD | dar {GaD
Aja-unarqaI svaar hao{]naI | vaaga\daor hataI Qar}naI
rqa ifrivasaI kvataukoM | bayaa dar {GaD
gaNavaadya Bama\ Bama\ Bama\ | dNa\ dNa\ dNa\ kDk\ kDk\
taaoica gaaoMQaL AMbao taujapa`taI | bayaa dar {GaD , dar {GaD
eosao tauja na paahvao jaaNa | mhNaaonaI baOsalaIsa maaOna Qar}na?
ivaTovarI samacarNa zovaUna | inavaaMta baOsalaIsa? bayaa
navaKaMD tauJaI caaoLI | saha paataaLI paa{]lao gaolaIM
ekvaIsa svagao- maukuToM JaLaLI | bayaa dar {GaD
SaMKacakaMikta SaaoBalaI | kaoiTcaMd`saUya-pa`Baa vaolhaLI
eka janaad-naI maa{]laI | krI kRpaocaI saa{laI bayaa
dar {GaD | bayaa dar {GaD | dar {GaD | dar {GaD | dar {GaD |”
Author : Sant Eknath


No comments:

+1

You Tube