Wednesday, July 20, 2011

Books by Ga. Di. Madgulkar

Books by Ga. Di. Madgulkar
·       gaIta ramaayaNa
·       paUrIyaa
·       vaOSaaKaI
·       qaaorlaI paataI
·       saaonao AaiNa maataI
·       kR YNaacaI k rMgaLI
·       baaMQaavarcyaa baaBaLI
·       lapalaolaa AaoGa
·       caMdnaI {dbattaI
·       iBaMtaIlaa kana Asataata
·       pa`taapagaD
·       gaMgaota GaaoDM nhalaM
·       taulasaIramaayaNa
·       gaidmaa saaihtya navanaIta
·       caO~abana
·       taIL AaiNa taaMdUL
·       Baataacao fUla
·       vaoga
·       baaolak a SaMKa
·       gaIta saaOBad`
·       k avyak qaa
·       {Bao Qaagao AaDvao Qaagao
·       vaaTovarlyaa saavalyaa
·       jaaoigayaa
·       maMtarlaolaI idvasa
·       gaIta gaaopaala
·       taupaacaa naMdadIpa
·       Aak aSaacaI fLo
·       saugaMQaI vaINaa
·       SaaSaMk  maMijarI
·       caar saMgaItaIk a
·       taIna ica~ak qaa


No comments:

+1

You Tube