Sunday, July 10, 2011

Quotes from Book "Bahinabainchi Gani".....3


·       “jaIva dovaanaM QaaDlaa, jalama mhnao “Aalaa Aalaa”
javha AalaM baaolaavanaM, maaOta mhnao “gaolaa gaolaa” |

dIsa Aalaa kamaamaQaI, rata naIjamaQaI gaolaI
marnaacaI naIja jaataa, jalamaacaI jaaga AalaI |

nahI sarlaM sarlaM, jaIvaa tauJaM yaonaM jaanaM
jasaa GaDlaa mau@k ama, tyaalao mhnataI ro jaInaM |

Aalaa saasa, gaolaa saasa, jaIvaa tauJaa ro taMtar
Aro jaganaM marnaM, ek a saasaacaM AMtar !

jaga jaga maaJyaa jaIvaa, AsaM jaganaM taaolaacaM
{cca gaganaasaarkM , Qar~aIcyaa ro maaolaacaM”


·       “mana vaZaya vaZaya, {Byaa paIkatalaM ZaorM
ik taI hak laa hak laa, ifrI yaotaM ipakaMvar |

mana maaok aT maaok aT, tyaalao zayaI zayaI vaaTa
jaSaa vaa%yaanaM caalalyaa, paanyaava%hlyaaro laaTa |

mana lahrI lahrI, tyaalao hataI QarI k aona?
{MDarlaM {MDarlaM, jasaM vaara vaahadana |

mana jaHyarI jaHyarI, yaacaM nyaarM ro taMtar
Aaro, [caU, saapa bara, tyaalao {taaro maMtar |

mana paaKar} paaKar}, tyaacaI k aya saaMgaU maata?
Aataa vhtaM Bau[-var, gaolaM gaolaM AaBaayaata

mana cappaya cappaya, tyaalao naahI jara QaIr
tazo vhyaIsanaI [-ja, AalaM AalaM QataI-var |

mana evaZM evaZM, jasaa Kaak saacaa danaa
mana ko vaZM ko vaZM? AaBaayaata baI maavaonaa |

dovaa, k saM dolaM mana, AasaM naahI duinayaata!
Aasaa k saa ro yavagaI, k aya tauJaI k ramata!

dovaa, AasaM k saM mana? AasaM k saM ro GaDlaM
ku zo jaagaopanaI taUlao, AsaM sapana paDlaM ||

Author: Bahinabai Chaudhari
Book: Bahinabainchi Gani (1952)No comments:

+1

You Tube