Monday, January 10, 2011

Afzalkhanacha Vadh

1.      “maaJao namana AaQaI gaNaa | sakiLk eoka icatta do{]na
naimayaolaI saarjyaa | lyaalaI jaiDtaacao BaUYaNa
A&aanadasaacao vacana | naimalaa sad\gaur} naarayaNa
sad\gaur}cyaa pa`saadoM | saMpaUNa- AMbaocao vardana
gaa[-na vaijaracao BaaMDNa | Baaosalyaa sarjaa dlaBaMjana
faOjaovar laaoTtaaM | yaSavaMta KaMDoSvarI pa`sanna
A&aanadasa baaolao vacana | gaa[na rajaacao BaaMDNa
doSa [laa[ta | kabaIja kolao taLkaokNa

doSa duinayaa kaibaja kolaI | baara maa{]Lo GaotalaI
caMd`rava kOd kolaa | tyaacaI gaD jaa{laI GaotalaI
caotapaa{laI kaibaja kolaI | zaNaI rajaacaI baOsalaIM
GaotalaI jaa{]la Ina maahulaI | klyaaNa iBavaMDI kaibaja kolaIM
saaoDivalaoM taLkaokNa | cao{]laIM zaNaI baOsaivalaIM
kubala, baaMkI Garo | iSavarajaacyaa hataaM AalaIM
maulaanaa hamaad | ifyaa-d baacCayaapa gaolaI
baacCayajaadI k`aoQaa AalaI | jaOSaI Agna parjaLlaI
ijata Qaravaa rajaalaa | kula vaijaralaa Kabar idlaI

Kaana kTbaMd kolaa | kaoTabaahor Dora idlaa
maaoza ApaSakuna jaahlaa | ftyaalaskra httaI maolaa
Kabar gaolaI baacCayalaa | ibanaIcaa httaI paazivalaa
baara hjaar GaaoDa | AbadulaKaanaalaagaI idlaa

taoqauina kuca kolaoM kTkalaa | Abadula faOjaonao caailalaa
majalaIvar majala | Abadula tauLjaapauraM Aalaa
faoDlaI tauLjaa | vartaI masaudca baaMiQalaI
masaud baaMQaunaI | pauZo gaaya jaba kolaI
AbadulaKaana faoDI dovaIlaa | ‘kahI ek Ajamata dava malaa |’
kaopalaI Bad`kaLI | baaMQaunaI iSavarajaapa idlaa
AMbaa gaolaI sapanaaMta | kaMhI ek baaolao iSavarajaalaa
“battaIsa dataaMcaa baaokD | Aalaa vaQaayalaa”
taoqauina kuca kolao kTkalaa | Abadula vaa[-laagaI Aalaa
Aapaulyaa maulauKaaMta raihlaa | kaoT baaMQauna ipaMjara kolaa
baropaNaacaa kagad | hoijaba maharajaapa gaolaa
raja pauNyaaMta masta Jaalaa | doSa paazISaIM Gaotalaa
raja jaa{laIMta rahIlaa | hoijaba Abadulyaacaa Aalaa
hoijaba baaolao maharajaaMlaa | “Kaana ba%yaapaNaaSaI Aalaa
Kaanaalaa BaoTtaa | qaaor baacCayao sallaa Jaalaa”

httaIMcao paaiyaM taaorD jyaalaa | varI saaoDlyaa gajaZalaa
faOjaamaagao faOjaa | Baar kDkyaanao caalalaa
rDtaaoMDIcyaa GaaTaKaalaI | Abadula saara {tar}M idlaa
[saarta sarjyaaMcyaa laaokaMlaa | jyaaMNaI GaaT baLkivalaa
maagalyaacaI Kabar naahI pauZIlyaalaa | kTkacaI Kabar kOcaI tyaalaa
jaa{]M jaaNao yao{]M naoNaoM | hI gata JaalaI Abadulyaalaa
jaavalaIMta {tar}naI | Abadula idSaIMBaulaa jaahlaa
rajaaMnaI sadra savaairlyaa | gaadyaa paDgaadyaa Gaatalyaa
itavaaSaa jamaKaana Taiklao | sadr ipakdaNyaa zoivalyaa
saurMga caarI KaaMba sadrocao | varI Gaaosa maaotaIyaaMcao
maaiNakacyaa BarNaI | harI maaotyaaMcyaa basaivalyaa
dusaro sadrocaI maaMDNaI | saUya- laKalaKataao gaganaIM
maaiNakacao ZaL | sadroM sauvaNaa-Mcao paaNaI
kacabaMdI paTaMgaNaacaa ZaL | kapaur kstaurI pairmaL
itasaro sadrocaI maaMDNaI | ihro jaaoiDlao KaNaaoKaNaI
vaaiLyaacyaa JaaMjaI | dvaNyaacao kuMD GaalaaonaI
baaraNapaurI icaTacao | AaDaoAaD paDdo baaMQaunaI
caa{MkaonaI caarI samayaa | caaMdvaa jaiDtaacaa baaMQaaonaI
Gaaosa maaoitayaaMcao | var izkDI naanaapaircaI
AvaGaI jaiDtaacaI laavaNaI | ihro jaaoDIlao KaNaaoKaNaIM
bahuta savaairlyaa sadra | eoSaa naahI doKalyaa kaoNaIM

[takyaa {parI raja baaolao | tyaa AbadulaKaanaalaa
“Kaanaa jyaacaI krNaI tyaalaa | kahIM ek Byaavao rGaunaaqaalaa
taumhI jaataIcao kaoNa | AamhI jaaNataaoM taumhalaa”
yaavar Abadula baaolalaa | ‘iSavaa tauma calaao ivajaapauralaa”

[tikyaa {parI | Abadula manaIM KavaiLlaa paura
kva maairlaI Abadullyaanao | sarjaa gavasauna Qarlaa saara
caalaivalaI kT\yaar | saIlavar maara na caalao jara
sara[-ta iSavaajaI | tyaanao ibacavyaacaa maara kolaa
{javao hataI ibacavaa tyaalaa | vaaGanaKa sarjyaacyaa paMjaalaa
{drca faDunaI | KaanaacaI carbaI AaiNalaI d\vaara
Kaana ‘lavha lavha’ baaoilalaa | Kaanaacaa lavha baoigana Aalaa
AbadulaKaana iSavaajaI daonaI | BaaMDtaI daonaI Qaura
baara hjaar GaaoDa | sardar naahI kaoNaI itasara

A&aanadasa ivanaiva Ea`aotyaaMlaa | raja AvataarI janmaalaa
naL nail sauga`Iva jaaMbauvaMta | AMgad hnaumaMta rGaunaaqaalaa
ekaMgaI BaaMDNa | jaOsao ramaravaNaalaa
taOsaa iSavaajaI sarjaa | ekaMgaI naaTaopao kvaNaalaa
Qanya ijajaa{]caI kuSaI | raja Avataar janmalaa
Aapalyaa matao A&aanadasaanao | vaIrmaala gaa[laa
yaSa jagadMbaocao | tauLjaa pa`sanna iSavarajaalaa

AaMgad hnaumaana rGaunaaqaalaa | taOsao jaoQao baaMdla iSavaajaIlaa###
ha jaI ## jaI rM # jaI jaI # rM jaI # jaI # jaI # ||”Author : Shahir Adnyandas
 
 
 
 
 
 

No comments:

+1

You Tube