Friday, January 28, 2011

Poem by Swatantryaveer Savarkar


Poem by Swatantravir Sawarkar”


1.      nao majasaI nao parta maataRBaUmaIlaa | saagara pa`aNa taLmaLlaa
BaUmaataocyaa carNatalaa tauja QaUtaaM | maI inatya paaihlaa haotaa
maja vadlaasaI Anya doSaI cala jaa{] | saRYTIcaI ivaivaQataa paahU
taiAM jananaI hRd ivarhSaMiktahI Jaalao | pair tauvaa vacana itaja idQalaoM
maaga-jya svayaoM maIca paRiYz vaahIna | tvairta yaa parta AaiNana
ivaSvasalaaoM yaa tava vacanaI | maI
jagad\nauBava yaaogao banaunaI | maI
tava AiQak Sa@ta {wrNaI | maI
yao[-na tvaro kqauna saaoiDlaoM itajalaa | saagara, pa`aNa taLmaLlaa
Sauk paMjairM vaa hirNa iSaravaa paaSaIM | hI fsagata JaalaI taOSaI
BaUivarh ksaa satata saahu yaapauZtaI | dSaidSaa tamaaomaya haotaI
gauNa saumanaoM maI vaoicayalaI Hyaa BaavaoM | kIM itanao saugaMQaI GyaavaoM
jair {wrNaI vyaya na itacyaa hao saacaa | ha vyaqa- Baar ivadyaocaa
taI Aama`vaRXavatsalataa | ro
navakusaumayautaa tyaa saulataa | ro
taao baala gaulaabahI Aataa | ro
fulabaaga malaa haya paarKaa Jaalaa | saagara, pa`aNa taLmaLlaa
naiBaM naXa~aoM bahuta ek pair pyaara | maja BartaBaUimacaa taara
pa`asaad [qao Bavya pair maja BaarI | Aa[caI JaaopaDI pyaarI
itajaivaNa nakao rajya, maja ipa`ya saacaa | vanavaasa itacyaa jair vainaMcaa
BaulaivaNao vyaqa- ho Aataa | ro
bahu ijavalaga gamataoM icattaa | ro
tauja sairtpatao | jaI sairtaa | ro
taid\varhacaI Sapaqa GaalaItaao taujalaa | saagara pa`aNa taLmaLlaa
yaa fona imaYao hsaisa inad-yaa kOsaa | kaM vacana BaMigasaI AOsaa?
tavatsaaimatvaa saaMpa`ta jaI imarvatao | iBa{]naI ka AaMglaBaUmaItaoM?
manmaataolaa Abala mhNauina fsavaIsaI | mana ivavaasanaataoM doSaI
tair AaMglaBaUmaI BayaBaItaa | ro
Abalaa na maaiJahI maataa | ro
kiqala hoM Agaistasa Aataa | ro
jaao AacamanaI ek  paLIM tauja pyaalaa | saagara, pa`aNa taLmaLlaa

Author: Swatantryaveer Sawarkar
Book: Agninrutya
1 comment:

vidyavilas said...

The poem of swatantryaveer savarkars which is posted is wrongly spelt. its difficult to pronounce the words savarkar usef in his poem.

+1

You Tube