Saturday, January 01, 2011

Poem by Kaviraj Bhushan


Quotes by “KAVIRAJ BHUSHAN”


1.      “[Md` ijaima jaRMBa par, baaDva samba par
ravaNa sadMBa par, rGaukularaja hO |
pavana baairbaah par, saMBau ritanaah par
jyaaoM sahsabaah par, rama id\vajaraja hO |
davaa d`BadMD par, caItaa maRgaJauMD par
BaUYaNa ivatauMD par, jaOsao maRgaraja hO |
Taoja tamaAMsa par, knh ijaima kMsa par
tyaaoM mlaoMcC baMsa par, Saor iSavaraja hO |
Saor iSavaraja hO |”


Author : KAVIRAJ BHUSHAN
No comments:

+1

You Tube