Monday, March 21, 2011

Quotes from Book: CHANDRAMUKHI

1.      “naSaIba ho ibaGaDlaolyaa hamaao-inayamasaarKaM AsataM. ekda saUr gaolaa kI naaya gavasata.”

Author: Vishwas Patil
Book: Chandramukhi (2004)


No comments:

+1

You Tube