Tuesday, March 29, 2011

Quotes from Book Lavhali

1.      “ksalyaahI Saasanaacaa saMBava nasataanaasauwa\ jyaalaa caaorIcaa maaoh haota naahI taao Qanya haoya.”
2.     “saMkTata s~aImaQalaM saaonaM idsataM tasaca paur]YaaMca ipataL {GaD paDtaM.”

Author: Shri. Na. Pendase
Book: Lavhali (1966)


No comments:

+1

You Tube